Több tiszteletet a bozóki várnak

Több tiszteletet a bozóki várnak

„Végvárnak épült, de ne a harcok nyomait keressük benne: emelkedettebb küldetése lett.”

1669-ben járunk. Balassa Szidónia Mária nagyasszony, a felvidéki Bozók úrnője hosszú útra készül: haldoklik. És még most is az jár a fejében, hogy jaj, mi lesz a várral…?

-

Hogy halálba hanyatlása miként ment végbe, nem tudjuk; a bozóki vár gazdájának élettörténete igen csekély mértékben befolyásolta a nemzet történetét. De a köré fűződő mendemonda alapján ezt így képzelhetjük el.

Sötét szobában állunk, pár gyertya lángocskája derít imbolygó, tompa fényt a falakra. A nagyasszony az ágyban hever. Magas ágy ez, de nem látni alá. A nagyasszony küszködő tekintetével az ajtóra néz, s látja, hogy az kinyílik, majd beóvakodik oda tizenkét nehézkesen lépkedő, meglett férfi. Megállnak ágyával szemben, kalapjuk a kezükben. A tizenkét férfiú a bozóki váruradalomhoz tartozó tizenkét falu bírája, jöttek elbúcsúzni asszonyuktól. A lassan a túlvilágra átrévedő idős nő pedig szól hozzájuk pár szót, sóhajt és motyorászik, aztán hirtelen erőre kél a hangja, s kinyilatkoztatja utolsó kívánságát, mert megtisztult lélekkel akar Istene elé állni:

– És azt szeretném, hogy a magam és a főképp a ti lelki üdvötök végett térjetek át falvatok népével együtt az egy igaz katolikus vallásra!

Mikor eltávoztak a búcsúzók, s ismét üres és csöndes lett a helyiség, az ágy mellett a padlón megjelent két kar, majd egy feketébe öltözött férfialak mászott ki a nyughely alól. Felállt, a nagyasszony semmibe bámuló, merev szemébe nézett, s nesztelenül elhagyta a szobát.

A tizenkettek hazavitték a halott kívánságát. A falvak népe bólintott, viszont esze ágában sem volt áttérni. És hiába küldte feléjük dühének sűrű kinyilatkoztatásait a bozóki vár új ura, az esztergomi érsek. Azt hitte talán, hogy az ágy alatt megbúvó jezsuita elváltoztatott hangú mormogása majd véget vet e környéken a hitvitáknak? Nem vetett az véget. De a szentegyház legalább az uradalmat a markában tarthatta.

Mennyit kellett küzdenie ezért!

Mert kezdődött azzal a dolog, hogy ez az erős hely (ami ma Szlovákiában van, nem messze a magyar határtól) nem várnak épült. A XII. században a Szent István király tiszteletére nevezett premontrei kolostor állt itt, melyet bizonyos Lampert úr adományozott a francia importbarátoknak. A kolostorból most csak pár fal látható.

-

Történetük 1530-ban ért véget. Ekkor Balassa Zsigmond borsodi főispán lerohanta a kolostort, a szerzetesek egy részét megölte. Zavari Mátyás prépost tovább kereste az igazát, gondját a sors úgy oldotta meg, hogy 1550-ben Pálfi Péter cságrábi várnagy agyonütötte.

-

Balassa a barátok lakhelyét várrá alakította át. Megorrontotta ezt a török, s már 1541-ben menetből megkísérelt ellene egy ostromot, aminek az ellenállt, habár a teljes átépítés csak öt év múlva ért véget. Lerombolták a templomot, körbekerítették az épületeket fallal, tornyokkal, lett vizesárka felvonóhíddal. (Ha látunk a falakban S. B. monogramos köveket, akkor az Balassa úrra utal.) Az új várúr innen már biztonságosan nézegethette elorzott birtokát.

-

A budai pasa többé nem vetett rá szemet – nem tartotta elég fontosnak, őt a mögötte álló bányavárosok foglalkoztatták, különösen Korpona. Viszont erős falainak hála, itt tartották Hont vármegye közgyűléseit. Az egyház sosem mondott le róla, de mivel a várat országos jelentőségű erősséggé minősítették, minden hatóság elfektette a panaszait.

-

Végül csellel oldották meg a tulajdonjogi problémát. 1650-ben két Fáncsi (Fánchy) nevű protestáns nemes Balassa Zsigmond feleségének örököseként bírta az uradalmat: János és Pál. Az előbbit behálózták a jezsuiták; fiát, Gáspárt kanonokká tették, s ő 1685-ben (milyen meglepetés!) az egyházra javára végrendelkezett. Pállal nehezebben ment a dolog, de kapóra jött, hogy neje a saját unokahúga, Balassa Szidónia Mária volt. Nocsak! Ez tán nem vérfertőzés? Sikerült is halálra ítéltetni őket, de a pert a király 1653-ban megszüntette, mert az ágostai hitvallás szerint ez nem lehetett bűn. Pech. Pál hiába tett ígéretet az esztergomi érseknek vagyona öröklésére, Szidónia kapott mindent, vagyis hát a vár és az uradalom felét. Sebaj: a jezsuiták őt kezdték sanyargatni. Ez váltakozó sikerrel járt, mert Szidónia ötször helyezett el végrendeletet Garamszentbenedeken a javukra – s ötször vonta vissza ezeket. Halála után persze az egyház előkotorta a neki tetsző papírokat, és a jezsuiták már hurcolkodhattak is be új otthonukba.

-

De az érsek nem sokáig élvezhette új birtokát, mert 1678-ban Thököly tábornoka, Balassa Imre (már megint egy Balassa…) az őrség árulásával elfoglalta azt. Renoválták ugyan az országgyűlés költségén, de onnantól kezdve jelentéktelen birtokközpontként élt Bozók, a teljesen elszlovákosodott kis német falu fölött. (Neve különben azt jelenti, hogy „bodzás hely”.) Rákóczi 1703-ban könnyen elfoglalta, az apátot saját hajdúi vették rá arra, hogy ezt válassza, mintsem hogy falfestményként kerüljön fel temploma falára mint az egyházi vagyon vértanúja.

S mert érseki birtok volt, nem rombolták le. Innen csapott ki az ellenreformáció a vidékre, amiben Návai Pál tiszttartó jeleskedett, rémes híre maradt fenn. De sikerrel járt, a környéken a paraszti protestantizmus javarészt elenyészett.

A vár közben omlott–romlott. Részben cselédlakásokká alakították a közepén álló emeletes épületeket, amelyek körbevették az új templomot és annak barokk sisakkal hivalkodó tornyát.

-

A főépületben voltak megörökítve a régi gazdák. Egy utas (Hőke Lajos) ezt látta 1866-ban: „Curiosumként megemlítem: hogy a várkastély alacsony és sötét nagy teremében öt nagy kép függ. Fent az alapitó: Lambertus comes 1262, neje Sophia és fiuk: Nicolaus; szemben ezekkel Fáncsi Paulus egy irattal kezében: Reddite quae Dei sunt Deo [Add meg Istennek, ami az Istené] és mellette Balassa Sidonia, emez fiatal piros menyecske alakjában, tarajos fejkötöben füzövállban, fehér ingének karjain kézbokáján piros szalagokkal. Az átellenes Sofia herczegasszony ámbár ötszáz évvel idősb, szintén a mult évszázad elején viselt matrónák öltönyében van pingálva. A három uri ember: Lambert és Miklós mint régi emberek barnább, Fáncsi veres színű mente dolmán és nadrágban ábrázoltatnak.” Egyben jelezte, hogy a bástyák tetőzete épp a leomlással köt frigyet.  

Nem derül ki, hogy ezek fali festmények voltak vagy vászonképek. Ha az előbbiek, akkor azok biztosan elvesztek, mert a védfalakon belül ma más sincs, csak rom és rom.

-

Az egyház 1908-ben eladta, még épp időben, mert 1925-ben szétosztották az itteni földjeit. A II. világháború végéig romantikus kirándulóhelyként szendergett, aztán kitört mellette egy tankcsata: a templom és a lakóépületek összeomlottak. Évtizedeken át kívül-belül betemetett mindent a gyom, csak 2000 körül került látogatható állapotba.

A belépés ingyenes, viszont életveszélyes. (Ezért ingyenes.) Ez alatt értendő az, hogy a kaputól balra eső üres sarokbástyában csigalépcső vezet fel a tetőre két emelet magasságban. Viszont nincs korlátja…

-

Felfelé még ment a dolog, de lejövet megtántorodtam a mélységtől. (A jelenlévők többsége nem ment fel rajta. Az életösztön...) Szédülve támolyogtam le, még negyedóra múlva is remegett a lábam. Elképzeltem magam előtt a tervezőt és a vár fenntartóját, amint munkájuk eredményét nézték, majd lelkesen kezet ráztak: sikerült!  

De ez nem minden, mert a másik toronyban a puha kőlépcső van olyan mértékig volt elkoptatva, hogy a látogató bármikor váll- és lábficammal bukdácsolhat le a földszintre.

S most mondhatnánk, hogy van ilyenből elég a Kárpát-medencében, miért éppen ezen bánkódjunk?

-

Azért, mert 1773-ban (mikor a pápa feloszlatta a jezsuitákat) az uradalom jövedelmének felét a nagyszombati, 1777-től a budai egyetemi nyomda kapta meg. Többek között ennek a kis helynek a jövedelme szolgáltatta a forrást a magyar íráshoz Trianonig. Szóval nem holmi elhagyatott rim–rom ez, hanem élő nyelvünk ősi szolgálója. Nincs megbecsülve most a bozóki vár, nagyon nincs, gazdái nem tisztelik őt a magyar nyelvű könyvekért. De ha ott járunk, gondoljunk a sok pengő nyomdapénzre, ami innen Budára jött! Ugye, hogy máris nem olyan jelentéktelen ez a vár?

-

Fotó: Slovakia Travel
Névjegy
Fotó: Arcanum
Szidónia Balassa de Gyarmat
Körülbelül 1630 és 1690 között

Simon Balassa de Gyarmat és Maria Magdalena von Windisch-Graetz lánya, Pál (fl. 1661) Fánchy de Gordova felesége, báró Zsigmond Balassa de Gyarmat negyedik leánytestvére.


Bozók

Apátságok sora

Az 1130 körül alapított ciszterci apátság átalakítása által keletkezett. Néhány évtized múlva megalakult itt a premontrei prépostság, amely Hont legnagyobb feudális uraságává vált. A XV. században többször feldúlták.

A prépostságot 1530-ban Balassa Zsigmond a hatalmába kerítette, a szerzeteseket kiűzte, és az eredetileg román stílusban épült kolostort egy vizesárokkal és négy sarokbástyával megerősített hatalmas erődítménnyel gótikus-reneszánsz várrá alakította át. Az erődítményt a II. világháború végén megrongálták, majd az utóbbi években részben felújították.

Az erődítményen és a bástyákon kívül a hajdani kolostor romjai és az eredetileg román stílusban épült templom egy része maradt meg a várudvaron.