Boleyn Anna, Jodie Turner-Smith

A fekete királyné

Felháborodás övezte hír kering a világhálón: egy angol tévécsatorna új filmsorozatában fekete bőrű színésznő fogja játszani a fehér bőrű Boleyn Annát, VIII. Henrik második, tragikus sorsú feleségét. 

A formabontó rendezői elképzelés mögött sokan csak újabb identitásromboló törekvést látnak: a nemek, nemzetek és rasszok összekeverésének szándékát, a családok, kultúrák és hagyományok multikulturális átrendezésének igyekezetét fedezik föl. A múlt tényei iránti posztmodern közöny persze vitathatatlanul része a filmes elgondolásnak, de a kreatív művészi szabadság mellett talán találunk mást is ebben a kezdeményezésben. Nézzünk a mélyére!

Mióta van múltunk?

Az a gondolat, hogy a múltat hitelesen kellene bemutatnia a művészetnek, sokáig egyáltalán nem merült föl. Ha megnézzük a bibliai vagy a mitológiai jeleneteket ábrázoló régi képeket, feltűnő, hogy a román, gót, reneszánsz és barokk mesterek mind-mint a maguk korának kosztümjeibe öltöztették az évezredekkel korábban élt alakokat. A múlt történeteiben, így a történetek illusztrációiban is a maguk korához szóló mondanivalót találtak, nem is tulajdonítottak jelentőséget annak, hogy a történet mikor esett meg. Hiszen, gondolták akkoriban, ha nem eshetne meg ma is, miért volna érdekes. Egy középkori ember számra ugyanolyan realitásként jelent meg annak esélye, hogy Jézus belovagoljon a városba szamárháton, pásztorlánykák nevessenek a vándorra a legelő szélén, netán fegyveresek koncolják föl az erdei úton, mint az ókoriak számára. A történetekből hiányzott a történelmi perspektíva, így az az ábrázolásokban sem jelent meg. Nem is törekedtek arra, hogy úgy mutassák meg hőseiket, mint akik a távoli múltból csöppentek volna a néző elé. Néha egy-egy egzotikus ruhadarabbal, turbánnal, kaftánnal, tunikával jelezték, hogy időben-térben távoli eseményt láthat a szemlélő, de a hitelesség kérdésével nem sokat foglalkoztak.

Igaz, ha korhiteles ábrázolásra törekedtek volna, akkor is nehézségekbe ütköznek. A régészeti feltárások kezdete, a múlt tudományos kutatásának igénye a felvilágosodás hozadéka volt, s csak a múltról alkotott ismeretek birtokában merülhetett föl komolyan, hogy a művészi ábrázolásnak is reprezentálnia kell hajdanvolt korokat.

Eleinte, azaz a XVIII. század dereka tájékán az ilyesféle képeken, szobrokon is túltengett a tudományoskodó elem. A művészet – a siècle de raison igényeinek megfelelően – igyekezett a tudományos ismeretterjesztés szolgálatába állni, s ennek kiváló terepe lehetett a történelmi panorámák bemutatása, legalábbis a kosztümökben és a környezetábrázolásokban. A festészet és a szobrászat, illetve a díszítőművészet ezer ága-boga magyarázta az enciklopédisták lelkesedésével, hogy milyen az a világ, amelyet nem ismerünk, milyenek a távoli kontinensek lakói, milyenek a múlt távoli alakjai.

Nemzet és történelem

A történelem hiteles reprezentációjának igénye egy másik kulturális szálon is komolyan fölmerült. A nemzeti öntudat megjelenésével a régi koroknak hirtelen identifikációs jelentősége lett. A herderi eszmék terjedésével párhuzamosan a születőben lévő nemzetek felfedezték vagy próbálták felfedezni a maguk múltját, a história a nemzeti közösség szempontjából is érdekessé és értékessé vált.

Míg korábban úgy vélték, az emberiség egészére igaz valamiféle egységes kultúrtörténet – legyen az akár a keresztényi üdvtörténet vagy a scientista haladástörténet –, addig a romantika föltalálta a speciális nemzeti múltat, benne a nemzeti-közösségi jellegzetességeket mint közösségi értékeket, pontosabban a nemzeti értékvilág történetiségét. Ennek megfelelően a klasszicizmus inkább az emberiség egységes fejlődésvonalát igyekezett felfedezni a múltban, a fejlődés lépcsőfokainak azonos elemeit próbálta megtalálni – ezért volt fontos a hajdani életkörülmények pontos megértése és bemutatása –, a romantika pedig inkább az egyedi jellegzetességekre koncentrált, a nemzetek karakterisztikus vonásait próbálta meglátni régi korok divatjában, művészetében, stílusában.

Hosszú évszázadok múlt iránti közönye után a klasszicizmus és a romantika embere önmagát vélte felismerni a múltban. A maga történelmét, a maga közösségi útját, fejlődéstörténetét látta a történelemben.

Múltunk ilyesforma felfogása ma is meghatározó, meg is döbbenünk, sőt felháborítónak találjuk, amikor egy művész megtagadja ezt a klasszicista-romantikus felfogást. Nekünk az a természetes, hogy Bessenyei Ferenc feketére festi magát, amikor Othello szerepében színre lép, és az a természetellenes, amikor Kenneth Branagh Shakespeare-adaptációjában egy fekete színész, Denzel Washington játssza Aragónia hercegét.

A tények és az igények

Érdemes azonban alaposabban is elidőzni itt, mert a színes bőrű Boleyn Anna szempontjából fontos felvetésekhez érkeztünk. Branagh, elmondása szerint szándékosan törekedett arra, hogy minél vegyesebb társaságot válogasson össze a Sok hűhó semmiért filmes feldolgozásához. Elbűvölte a darab szenvedélyes volta és úgy érezte, ez zsigeri alakításokat igényel. Azt szerette volna, ha különböző színjátszási stílusok és technikák ütköznének egymással. Talán azt is, hogy a történet összegubancolódó szálait a szereplők sokfélesége is kifejezze. És lássuk be, remek adaptáció lett.

A kegyetlen kritikákra pedig így válaszolt a rendező: „Shakespeare a nagyközönségnek írt, darabjait az egyszerű nép együtt nézte az arisztokratákkal és a királyi család tagjaival. Popularista szerző volt, aki szégyentelenül törekedett arra, hogy minden rétegnek kedvére tegyen.”

És ezzel el is jutottunk oda, miként lehetséges az, hogy a Channel 5 brit tévécsatorna készülőben lévő történelmi filmsorozatában Jodie Turner-Smith fogja alakítani VIII. Henrik lefejezett második feleségét. Elég, ha kicsit kifacsarva megismételjük Branagh iménti mondatát: Popularista adó, amely szégyentelenül törekszik arra, hogy minden rétegnek kedvére tegyen.

Úgy tűnik, a posztmodern Angliában, ahol a népesség növekvő része színes bőrű, ismét kevéssé fontos a történeti hűség. A múlt bemutatásában egyre gyakrabban dominálnak a jelen igényei, az etnikai kevertséget is tükröző ábrázolásmódok, akkor is, ha ezeknek nincs semmiféle történeti alapjuk.

A történeti hitelesség kérdését elvető alkotások úgy tekintenek a múltra, ahogy a középkori emberek tekintettek: egy elmesélhető anyagot láttak benne, ami nem múltbelisége, hanem a jelen számára érdekes momentumai miatt fontos. Ebben az összefüggésben bizonyára igazuk van azoknak, akik az ilyen kezdeményezéseket történetietlenséggel, sőt történelemhamisítással vádolják. De valójában csak a felvilágosodás tagadása minden ilyen kezdeményezés. Tagadja a múltunkról alkotott tudományos képet, vagy pontosabban kizárja érdeklődési köréből.

Ugyanakkor a Channel 5 programja nem nemzetietlen. Sőt egyenesen a herderi nemzeti múlt jelentőségének elismerése. Törekvése nem a múlt tagadása, hanem a múlt kiterjesztése. Célja az, hogy beemelje az angol történelembe az angol jelent, hozzákapcsolja Nagy-Britannia történetéhez Nagy-Britannia mai lakóit, akik között szép számmal akadnak színes bőrűek. Olyan igyekezet, amely a múltban a jelen kivetítését látja és láttatja: olyasféle törekvés, mint az, amikor történelem nélküli népek történelmet kreálnak maguknak.

Hogy ez a szándék történettudományi szempontból hamis, az nyilván nem érdekli az alkotókat. Mostanában úgyis zord idők járnak a tényekre az angolszász világban. Egy olyan kultúrában, ahol a jelen idejű igények fölülírják a biológiai tényeket, ahol a pillanatnyi szeszélyek döntenek arról, mit kell elfogadni valóságnak és mit nem, ahol az egyéni bolondériák tagadása akár börtönbüntetést is vonhat maga után, ott a múlt átértelmezése is magától értetődik.

Mindeközben az alkotói szándék művészeti szempontból kifogástalan. A művészet – függetlenül az alkotás művészi színvonalától, giccses vagy igényes voltától – mindig a jelennek szól és a jelen elképzeléseit tükrözi. S ebből a nézőpontból valóban mindegy, milyen bőrszínű a királyné, milyen ember Henrik, mint ahogy az is mindegy, hogy egyáltalán létezett-e ilyen király, királyné, királyság, vagy mindez pusztán a képzelet szüleménye.  

Akár sikeres lesz a fekete Annával forgatott filmsorozat, akár megbukik, az alkotás sorsa a közönségről fog mesélni: elmondja majd, mennyire fontos a nézőknek a tényszerű történettudomány, az európai múlt hiteles bemutatása, az angol históriának mint nemzeti kultúrtörténetnek a valósága. És azt is elmondja, hogy mindezekhez képest, s mindezektől függetlenül mennyire fontos a közönségnek a tragikus történet, a megrázó sztori, ami bármikor bárkivel megeshet, aki ma közöttünk él, amelyben a felemelkedés és a bukás tragédiája ölt alakot.  

Borítófotó: Jodie Turner-Smith és Boleyn Anna portréja.

 

 

 

 

Fotó: IMDB.com

Anna tragédiája

Boleyn Anna apja Thomas Boleyn volt, aki a pletyka szerint csupán kereskedő ősökkel rendelkezett, s beházasodott a tekintélyes angol nemesi családba, a Howardba. (Felesége, azaz Anna édesanyja, Elizabeth Norfolk harmadik hercegének, Thomas Howardnak a húga volt.) Anna tehát ebben az értelemben alacsony származású volt, amit erőteljesen ellensúlyozott kiváló neveltetése. Gyermekkora során a kor reneszánsz műveltségeszményét megtestesítő ismereteket gyűjthetett. Gyönyörűen énekelt, kecsesen táncolt, rendkívül elmésen társalgott, folyékonyan beszélt franciául és kitűnően lovagolt, továbbá tudott sakkozni és kártyázni is. Hollandiában és Franciaországban taníttatták, ahol előbb Mária királyné (VIII. Henrik húga), majd pedig Klaudia királyné (I. Ferenc király első felesége) udvarhölgyeként szolgált. 1522-ben tért vissza Angliába, ahol Aragóniai Katalinnak, VIII. Henrik feleségének udvarhölgye lett.

A király 1525-től kezdett udvarolni neki. A kezdeti elutasítások után Henrik annyira szerelmes lett, hogy feltett szándéka lett elválni feleségétől. VII. Kelemen pápa azonban nem volt hajlandó a házasságot érvényteleníteni, így megkezdődött a Rómától való elszakadás előkészítése. Henrik és Anna 1533. január 25-én összeházasodott, s a válás és a házasság körüli viták eredményeként megalakult az anglikán egyház, melynek feje maga a király lett.

A nem túl állhatatos Henrik azonban 1536-ban már Lady Jane Seymournak udvarolt, és gyorsan cselekedett. 1536 áprilisában Annát hűtlenséggel, vérfertőzéssel és felségárulással vádolták meg. Május 2-án le is tartóztatták és a Towerbe zárták. Habár a bizonyítékok nem voltak meggyőzők, a királynét még az esküdtszék hivatalos ítélete előtt bűnösnek találták, és május 15-én elítélték. Bátyját és a többi vádlottat 1536. május 17-én kivégezték, két nappal később Annát is lefejezték.

Utolsó gyónása közben megesküdött a lelke üdvösségére, hogy nem volt hűtlen férjéhez, a királyhoz. Ezt megismételte az áldozás előtt és után is. A vérpadon rövid beszédet mondott: „Jó keresztény emberek! Azért jöttem ide, hogy meghaljak. Törvény szerint lettem halálra ítélve, ezért nem tiltakozok ellene; fejet hajtok a király akarata előtt. Imádkozom Istenhez, hogy óvja meg a királyt, és adjon neki hosszú uralkodást. Az egyik legnemesebb, legirgalmasabb és legkiválóbb uralkodó a Földön. Nekem mindig jó és kedves férjem volt. Ha valaki az ügyemet vizsgálná, azt arra kérem, hogy jóindulattal tegye. Távozom hát a világból, és itthagylak titeket. Szívből kérem, hogy imádkozzatok értem. Jézus, fogadd el lelkemet!”

ismeretlen festő-Boleyn Anna
Boleyn AnnaFotó: ismeretlen festő