Megfékezett veszedelem – Íme az első hazai járványszabályzat
Rácz András | 2021.03.08. | Aktuális

Megfékezett veszedelem – Íme az első hazai járványszabályzat

Most, hogy ismét komoly intézkedéseket kell hoznunk a fékeveszett koronavírus-járvány ellen, érdemes felidézni: kereken negyed évezreddel ezelőtt, 1771-ben jelent meg Magyarországon az első helyi járványügyi rendelet. A jogszabályt a pozsonyi elöljáróság hozta, hogy megfékezze az országban itt is, ott is felbukkanó pestist.

Bolhaugrásnyi védelem

A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején – mint arról már írtam ebben a sorozatban – Törökországból induló pestisjárvány tombolt Oroszországban. Magyarország, illetve a Habsburg Birodalom viszonylag védett volt, mert az 1770-ben életbe léptetett Generale Normativum in Re Sanitatis, azaz Általános egészségügyi szabályzat (amelyet a későbbiekben csak Egészségügyi főszabályzat néven emlegettek) jól vizsgázott, és jobbára távol tartotta a járványt.

Röviden elmondom, hogy az előírásrendszer nem a semmiből született. A XVII. század végi felszabadító háborúk után a birodalmi Közegészségügyi Bizottság már a magyar kormányszervekkel közösen lépett föl a dögvész ellen. Hogy mennyire felületes volt a védelem, arról az 1713 és 1715 között pusztító súlyos pestisjárvány tanúskodott. A tapasztalatok nyomán a több évszázados tengeri kikötői vesztegzárak mintájára Triesztben és Fiumében vesztegintézeteket hoztak létre, majd ennek példáján a déli határok mentén szárazföldi vesztegállomásokat is létesítettek a fontosabb kereskedelmi útvonalakon.

A jól szervezett védelemnek köszönhetően a birodalom területén 1744 után nagyobb pestisjárvány már nem fordult elő, bár a fenyegetettség továbbra is fennállt, hiszen élénk kereskedelem folyt a járványügyi szempontból igen veszélyes török birodalommal. Itt nem voltak komoly rendszerek, amelyek megfékezhették volna a pandémiát, s a kikötői karanténszabályokat is felülírta a korrupció. Magyarországon azonban az orvostörténészek szerint kifogástalanul működő egészségügyi szolgálat állta útját a járványoknak. Egyfelől a hatóságok drákói szigorral betartatták a vesztegzárszabályokat, amelyek a tapasztalatokra alapozott élettani és mikrobiológiai követelményeknek tökéletesen megfeleltek.

semmelweismuseum.blog.hu-Egy 16. századból fennmaradt német nyelvű kalendárium részlete, amelynek bal felső sarkában egy vizeletvizsgálat jelenete látható. Ettől jobbra gyógynövénytermesztés, a kép középpontjában pedig konzultációt folytató orvosok láthatók
Egy 16. századból fennmaradt német nyelvű kalendárium részlete, amelynek bal felső sarkában egy vizeletvizsgálat jelenete látható. Ettől jobbra gyógynövénytermesztés, a kép középpontjában pedig konzultációt folytató orvosok láthatókFotó: semmelweismuseum.blog.hu

Hogy legyen valami elképzelésünk arról, miként is történt a járványmegelőzés a XVIII. században, elmondom, hogyan zajlott egy ilyen eljárás. Nos, amikor a kereskedők társzekereikkel megérkeztek a „kontumácia stációhoz”, a szemléző sebészmester vagy az orvos „biztonságos távolságból” megvizsgálta a jövevényeket. A „biztonságos távolság” pedig valamivel több mint egy bolhaugrásnyi volt. Tudták ugyanis, hogy a pestist a Xenopsylla bolha terjeszti, amelynek egészséges példányai sem tudnak 18 centiméternél nagyobbat ugrani. Ebből a távolságból jól lehetett látni az esetleg megnagyobbodott nyirokcsomókat, azaz a pestisnek nevet adó bubókat. A bolhák amúgy nem nagyon hagyták el a gazdaszervezetet, csak a halál beállta után, ugyanis akkor már zavarta az élősködőket a csökkenő testhőmérséklet. Viszont a kutyák és a macskák vonzották a parazitákat, ezért a kontumácia stációkban háziállatok elő sem fordulhattak.

A bubók egy–nyolc nappal a csípés után jelentek meg, de a folyamat néha két hétig is elhúzódott. Ehhez mérték azután a vesztegzár idejét.

Az ilyen módon sikerrel feltartóztatott pestis az 1768–1774-es orosz–török háború idején azonban nem a déli határokon bukkant fel, hanem északkeleten. A betegség most Lengyelország felől, Podóliából, Volhíniából és Galíciából fenyegette a Magyar Királyságot. Szerencsére a délen rutinszerűen működő szisztémát könnyen adoptálták az északkeleti hatóságok, ám az is egyértelművé vált, hogy a mind jobban bővülő külső és belső kereskedelem, illetve a határok mentén fel-felbukkanó járványok miatt a lokális megoldások helyett egységes szabályrendszerre lesz szükség.

www.rbth.com-Bubópestis-járvány Moszkvában, 1771, Louis-Theodore Devilly festménye [1818-1886]
Bubópestis-járvány Moszkvában, 1771, Louis-Theodore Devilly festménye [1818-1886]Fotó: www.rbth.com

Vesztegállomások a határ mentén

Ilyen körülmények között született meg az Egészségügyi főszabályzat, amelyet a felvilágosodás szellemének megfelelően külföldi példák alapján állítottak össze. A közvetlen minta a porosz szabályzat volt. Bécsben csak ott változtattak rajta, ahol elkerülhetetlen volt, hiszen úgy vélték, a járványokkal szembeni védekezés egyetemes feladata minden hatóságnak, nincsen abban semmi helyi szempont. Az 1770. január 2-i keltezéssel németül kiadott királyi rendeletet mindjárt lefordították a Magyar Királyság hivatalos nyelvére, azaz latinra, és ugyancsak királyi rendelettel életbe is léptették. Még a fordító nevét is tudjuk: Hodosi Skollanics József Ferenc (1720–1785) orvosdoktor, a Magyar Királyi Egészségügyi Bizottság tanácsnoka ültette át latinra a német szöveget.

(Zárójelben elmondom, hogy Magyarországon akkor vált hatályossá birodalmi rendelet, ha az uralkodó mint magyar király leiratot intézett a Helytartótanácshoz annak kihirdetésére, majd az a rendelet szövegét latinra fordítva, tartalmát a hazai közjogi viszonyokra adaptálva, saját tanácsi határozatához csatolva kihirdette. Így történt ez a főszabályzat esetében is.)

Wikipedia-Pestiskórház Daniel Chodowiecki 1774-es metszetén
Pestiskórház Daniel Chodowiecki 1774-es metszeténFotó: Wikipedia

A szabályzat részletesen tárgyalja az egészségügyi szolgáltatók jogállását, majd önálló részben a járványügyi szabályokat határozza meg. Ilyen fejezetcímeket olvashatunk benne: Valamennyi olyan vesztegintézet leírása, amelyek a török határok mentén kerültek felállításra, Vesztegzári időtartamok meghatározása egészséges, azaz nem veszélyes időszakokban, Vesztegzári időtartamok veszélyes és kétes időszakokban, Vesztegzári időtartamok azokban az esetekben, amelyekben a beérkező hírek a Török Birodalomban kitört pestisjárványról szólnak és így tovább.

1770. október 20-án, amikor már majdnem tíz hónapja hatályban volt a Birodalmi főszabályzat, az Udvari Egészségügyi Bizottság részletesen beszámolt a jogszabály hatékonyságáról a Kancelláriának küldött emlékeztetőjében. „Lengyelországgal szemben a Magyarországon és Sziléziában végrehajtott intézkedések a határokon dúló pestises vész feltartóztatására, továbbá a helyben létesített vesztegintézetek, egészségügyi záróvonalak és más elővigyázatosságok, amelyek az 1770. január 2-án kiadott cs. kir. Egészségügyi Szabályzat legnagyobb szigorával kerültek bevezetésre – a jó Isten segedelmével, amely nélkül teljes biztonság nem létezhet – oly hatásosnak bizonyultak, hogy az innenső oldalon a cs. kir. örökös tartományokban ez idő szerint a betegségnek semmilyen betörése nem történt.”

Később azonban előfordultak kisebb gócok az ország belsejében, így például Zemplén vármegyében, amik szükségessé tették a helyi járványügyi rendeletek megalkotását. Az első ilyen tervezet éppen negyed évezrede, 1771-ben született.

 Járványrendelet Pozsonyban

Miután az Általános Egészségügyi Szabályzat csak a határok mentén létesítendő karanténállomásokkal foglalkozott, s nem adott útmutatást arra nézve, hogy mi történjék a kereskedőkkel, az árukkal és az utasokkal, ha az ország belsejében ütne ki rajtuk a dögvész, e kérdésről a helyi hatóságoknak kellett rendelkezniük. Az első – és a későbbiek számára is minta gyanánt szolgáló – ilyen rendelet Torkos Justus János német nyelvű tervezete volt, amelyet a pozsonyi magisztrátusnak készített, s amelyet lelkiismeretesen megőrzött a helytartótanácsi levéltár. Bizonyára azért, hogy más elöljáróságok is hasznát vehessék.  

Az anyag valóban alkalmas arra, hogy etalonként szolgáljon. A szerző felkészültsége, szakmai gondossága, a tervezet világos rendszerezése és tagoltsága mind olyan szempontok, ami más hatóságok kezébe is könnyen használható, áttekinthető és hiteles eljárásrendet adott.

Antikvárium.hu-Torkos Justus János: Thaermae almasienses
Torkos Justus János: Thaermae almasiensesFotó: Antikvárium.hu

Torkos így foglalja össze rendelettervezet céljait: „Mindazon szükséges és üdvös rendelkezések, amelyek bármely mindenkori ragályos betegség esetén követendők, kiváltképpen azt a célt szolgálják, hogy a város lakói mentesüljenek a járványos miazmáktól. Mindazonáltal, ha már megjelent volna a ragály, meg kell jelölni az ellene való szereket, hogy a betegség gyógyíthatóvá és a továbbiakban elháríthatóvá váljék.”

A rendelettervezet első része tartalmazza a rendészeti intézkedéseket. Ezek közül a legfontosabb a járványügyi biztosok kinevezése, illetve a biztosok munkájának meghatározása, mely szerint az ő dolguk, hogy a város határában megállítsák és megvizsgálják a betérni kívánó utazókat és kereskedőket, portékáikkal együtt. A szöveg folytatásában általában a megelőzésről, illetve a megelőző és gyógyító szerekről beszél a szerző a korabeli járványtani dogmatikának megfelelően. Itt találjuk azokat a ma már mulatságosnak ható, ám a maguk korában nagyon is komoly felvetéseket, mint a betegségmegelőző szerek (borókafenyő, tömjén, fenyőgyanta stb.) füstölése, amelyek „a levegőben terjedő, a melléképületekből, istállókból, pocsolyákból és más hasonlókból keletkező kigőzölgéseket, amelyek rothadást képesek kiváltani, megtisztítják és elpusztítják”. De Torkos – a korabeli szokásokkal és orvosi megfontolásokkal szemben – a betegségmegelőzés szempontjából a „házakban tartott tisztaság”-ot is fontosnak tartja.

A kor felvilágosult emberbarátságára jellemző, hogy szerzőnk fontosnak tartja a szegények támogatását is. Előterjesztését így zárja: „.Mégis említést kell tenni azokról a többnyire nagy szegénységben élő emberekről, akik nem tudnak pénzt adni az orvosságokért, így a Tekintetes Magisztrátusnak van módja dönteni arról, hogy részükre az orvosságot mint szükséges betegségi segélyt ingyenesen adományozza, és kiadatásáról rendelkezzék.”

Új betegség, új problémák

A rendszer, amelyet a főszabályzat, valamint az egyre szaporodó helyi rendeletek sora alkotott, mintegy hatvan évig kiválóan működött. 1830–31-ben azonban olyan betegség bukkant föl, amelyre nem volt felkészülve ez a hálózat.

A kolera előbb Ázsiában, majd Oroszországban jelent meg, s innen terjedt szét egész Európába. 1832-ben már áthurcolták Amerikába is.

Kétségtelen, hogy a Helytartótanács gyorsan cselekedett, és 1830. december 28-án az ugyancsak Lengyelország felől betörő vésszel szemben lezáratta az északi határokat. Ezt követően azonban a hazai járványügy a korábbi gyakorlat alapján dolgozott, s úgy kezelte az új betegséget, mint évszázadon keresztül a pestist. Csakhogy a kolerának semmiféle korán felismerhető tünete nincs, de ha lenne is, kolerabeteget a magyar járványbiztosok sosem láttak. A hagyományos karantén sem megfelelő, mert a kolera esetében nem a beteg fertőz, hanem a széklete, hányadéka. S mivel erre nem fordított figyelmet a korabeli karanténhatóság, a betegség a pestisre emlékeztető, százezres nagyságrendű pusztítást végzett az országban. A csaknem félmillió megbetegedés mintegy 250 ezer (!) halálos áldozatot követelt. Az áldozatok között volt Kazinczy Ferenc is.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 77.277.1. Fotó: Blahák Eszter-Gyógynövénytartó kópic - a pestisjárvány megfékezésére több gyógymódot is kipróbáltak
Gyógynövénytartó kópic - a pestisjárvány megfékezésére több gyógymódot is kipróbáltakFotó: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 77.277.1. Fotó: Blahák Eszter

A fertőzött régiókra kiterjesztett szigorú karantén éppen olyan problémákat okozott, mint amilyenekkel 1771-ben a moszkvai lakosság nézett szembe. A személy- és áruforgalom leállítása nem szabott gátat a tömeges halálozásnak, viszont a kialakuló áruhiány s az ezért felbukkanó éhínség meghaladta a lakosság tűrőképességét. Parasztlázadások törtek ki, amelyek során hivatalos embereket, nemeseket, papokat és zsidókat vertek agyon a kétségbeesett tömegek.

1831. augusztus végére azután a felkelést leverték, és kemény kézzel állították helyre a rendet. A járvány szinte azonnali hatással járt a magyar politikai osztályra, a nemzeti liberális nemességre. Ettől kezdve széles körű egyetértés alakult ki abban, hogy a jobbágyság mint olyan nemcsak gátat jelent az ország fejlesztésében, de további fenntartása súlyos veszélyeket is rejt magában. A kolerabiztosok között a fiatal Kossuth Lajos is ott volt.

 

Fotó: Wikipedia
Kapcsolódó cikkek

Kivételes szigor

Negyed évezred

A XVIII. század végén, úgy negyed évezreddel ezelőtt rendkívüli esztendők köszöntöttek Európára. Felfedezések, felismerések, találmányok, forradalmak rázták meg a világot: egy mindent átalakító, mindent átformáló kor kapujába érkeztünk. A történészek „hosszú XIX. századnak” nevezik a jelenünket közvetlenül megelőző bő százhúsz esztendőt. A francia forradalomtól az első világháborúig tartó időszak hozta létre a modern világot a maga gyáriparával, államéletével, társadalmi rendjével, tömegkultúrájával s mindazzal, ami számunkra olyan ismerős és otthonos, még akkor is – vagy talán éppen azért –, ha sokunkat családi emlékek, sárgult fotók, antik bútorok, nagymamától maradt csipketerítők, dédpapától maradt huszárkardok kötnek ehhez a hosszú századhoz. 

De az új korszak kezdetei már a francia forradalom előtt megjelentek. S ha kiválasztunk egy tetszőleges dátumot az ancien régime utolsó évtizedeiből, mondjuk az éppen negyed évezrede volt 1771-es esztendőt, meglepő eseményeket fogunk találni. Az első gyár, az első autóbeleset, az első írott alkotmány, az első magyarok által magyaroknak kiadott újság, igaz, Bécsben, igaz, német nyelven, az első filozófiai botrány mind ekkor történik. De ekkoriban ezernyi izgalmas kalandnak vág neki az emberiség. Sorozatunk ezek közül mutat meg néhányt.